Селищний голова

Сергієнко Віталій Олександрович

Селищна рада | Регламент селищної ради
Регламент селищної ради

Регламент Куп’янськ-Вузловської селищної ради

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1. ДІЯЛЬНІСТЬ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 1. Правові засади діяльності селищної ради

1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування.

2. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

3. Порядок діяльності Куп’янськ-Вузловської селищної ради, її органів і посадових осіб визначається Конституцією України, чинним законодавством України та даним Регламентом.

4. Даний Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи Куп’янськ-Вузловської селищної ради (далі – селищна рада), її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії селищної ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень селищної ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок організації роботи постійних комісій та тимчасових постійних комісій.

Регламент новообраної Куп’янськ-Вузловської селищної ради затверджується не пізніше як на пленарному засіданні другої сесії новообраної селищної ради. В разі не затвердження нового Регламенту Куп’янськ-Вузловська селищна рада здійснює свою діяльність відповідно до діючого Регламенту попереднього скликання, про що приймається відповідне рішення селищної ради.

5. Куп’янськ-Вузловська селищна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду селища Куп’янськ-Вузловий та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні ” та іншими законами.

6. Селищна рада, селищний голова, виконавчий орган селищної ради діють за принципом розподілу повноважень у порядку та в межах, визначених законами, зазначеними в частині 1 даної статті.

7. Рішення селищної ради, селищного голови, виконавчого органу селищної ради, прийняті в межах повноважень, визначених законом, є обов’язковими до виконання на території селища Куп’янськ-Вузловий громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території селища Куп’янськ-Вузловий, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, органами виконавчої влади.

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності селищної ради

 

1. Діяльність селищної ради здійснюється на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

 

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;

8) підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою селища Куп’янськ-Вузловий, її органів та посадових осіб;

9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

10) судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 3. Правомочність селищної ради

1. Загальний склад Куп’янськ-Вузловської селищної ради становить 26 депутатів;

2. Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

3. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

4. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

5. Строк повноваження ради визначається Конституцією України.

 

  ГЛАВА 2. ГЛАСНІСТЬ РОБОТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 4. Відкритість і гласність роботи селищної ради

1. Сесії селищної ради, засідання постійних комісій, тимчасових контрольних комісій проводяться гласно, крім випадків передбачених чинним законодавством.

2. У ході відкритого засідання селищної ради в залі засідань мають право бути присутніми, крім депутатів, селищного голови, секретаря селищної ради, посадові особи органа виконавчої влади, службовці апарату селищної ради, які забезпечують проведення засідання, представники засобів масової інформації, що здійснюють телевізійну та фото зйомку, члени делегацій, що знаходяться в селищній раді з офіційним візитом, громадяни, а також особи, запрошені до участі в засіданні сесії селищної ради в порядку, визначеному статтею 6 цього Регламенту.

3. Відкритість засідань селищної ради забезпечується шляхом доступу на них представників засобів масової інформації, висвітленням діяльності селищної ради та її виконавчого органу, опублікуванням прийнятих рішень та проведенням прес-конференцій з питань, що були обговорені на пленарному засіданні ради та її постійних депутатських комісій.

 

Стаття 5. Закриті засідання селищної ради

 

1. У разі необхідності селищна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2.Закрите засідання (закритий розгляд окремих питань порядку денного) проводиться згідно з протокольним рішенням селищної ради про проведення закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного).

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми селищний голова, депутати селищної ради, посадові особи селищної ради, а також особи, присутність яких визнана селищної радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам селищної ради посади та прізвища запрошених осіб.

  

Стаття 6. Присутність на засіданнях селищної ради

 

1. Робочі місця в залі засідань відводяться для учасників засідання: депутатів селищної ради, селищного голови, секретаря селищної ради.

Робочі місця передбачаються також для запрошених. Також передбачаються місця для інших осіб, що мають право бути присутніми згідно з чинним законодавством України.

На пленарних засіданнях сесії селищної ради також мають право бути присутніми народні депутати з правом дорадчого голосу, голова, заступники голови обласної державної адміністрації або їх представники в порядку, передбаченим чинним законодавством.

2. Робочі місця для головуючого та секретаря ради визначаються у президії.

3. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час пленарного засідання, особи (за винятком технічних працівників), які не є депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.

4. Особи, запрошені для участі в розгляді питання порядку денного (автори проектів рішень, експерти), проходять до залу засідань за запрошенням особи, що головує на пленарному засіданні сесії, та залишають зал відразу після закінчення розгляду питання.

5. Особи, що присутні на засіданні, не мають права займати робочі місця, призначені для осіб, перелічених в абзаці 1 частини 1 цієї статті.

6. Забороняється в залі пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв’язку, а також вносити до залу зброю.

7. Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні селищної ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

8. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.

 

Стаття 7. Запрошення на пленарне засідання селищної ради

 

1. На засідання сесії селищної ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом селищної ради, або селищним головою, або секретарем селищної ради, або постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією селищної ради.

2. Заявки для оформлення дозволу на присутність осіб, запрошених депутатом селищної ради, постійними чи тимчасовими контрольними комісіями ради, подаються ними секретарю селищної ради не пізніш як за 48 годин до проведення пленарного засідання сесії селищної ради для опрацювання та їх подальшого направлення до організаційного відділу селищної ради для складання остаточного списку запрошених на пленарне засідання. У день засідання сесії селищної ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається селищним головою або секретарем селищної ради.

3. Головуючий на пленарному засіданні селищної ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

Стаття 8. Встановлення державних та місцевих символів

1. Державний прапор України на будинку ради встановлюється постійно.

2. Міська хоругва (прапор) встановлюються на будинку ради постійно.

 

ГЛАВА 3. ПЕРША СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НОВОГО СКЛИКАННЯ

Стаття 9. Скликання новообраної ради на перше засідання

1. Перша сесія новообраної селищної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до чинного законодавства.

 

Стаття 10. Підготовка першого засідання селищної ради нового скликання

 

1. Проведення першої сесії новообраної ради готується відповідною територіальною виборчою комісією.

2. Територіальна виборча комісія формує порядок денний першого засідання новообраної селищної ради. Вказаний порядок денний доводиться до відома депутатів та населення не пізніше ніж за 3 дні до першої сесії.

3. Селищна рада не пізніше ніж за три дні до початку роботи першої сесії надає депутатам селищної ради такі матеріали:

1) Конституція України (українською та російською мовами, з алфавітно-предметним покажчиком);

2) Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

3) Закон України „Про статус депутатів місцевих рад”;

4) Регламент селищної ради попереднього скликання;

5) перелік постійних комісій селищної ради попереднього скликання.

4. Матеріали, зазначені в п.3 цієї статті можуть бути надані на електронному носії

 

Стаття 11. Відкриття та ведення першого засідання селищної ради нового скликання

 

1. Першу сесію селищної ради відкриває і веде голова відповідної територіальної виборчої комісії.

2. Голова територіальної виборчої комісії інформує раду про результати виборів депутатів та селищного голови і визнання їх повноважень.

3. На першій сесії новообрані депутати складають присягу та отримують від голови територіальної комісії посвідчення депутатів 

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ГЛАВА 4. СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 12. Форми роботи селищної ради

  1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань селищної ради, а також засідань постійних комісій селищної ради.

 

Стаття 13. Чергові сесії селищної ради

 

1. Чергові сесії селищної ради скликаються селищним головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

2. Сесія селищної ради повинна бути також скликана селищним головою за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради або за пропозицією виконавчого комітету селищної ради у двотижневий строк.

У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію сесія селищної ради скликається секретарем селищної ради:

а) якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради або виконавчого комітету;

б) якщо сесія селищної ради не скликається селищним головою у строк, передбачений Регламентом.

3. У випадку, якщо сесія не скликана відповідно до частини 2 цієї статті, сесія селищної ради може бути також скликана депутатами селищної ради, які становлять не менш як третину складу ради.  

 

Стаття 14. Позачергові сесії селищної ради

 

1. Позачергова сесія з зазначенням порядку денного скликається селищним головою за необхідністю.

2. Ініціаторами зібрання позачергової сесії можуть бути також органи та особи визначені у п.3 ст.13 цього Регламенту.

3. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, разом з проектами рішень, що надаються для розгляду, направляються селищному голові.

4. Матеріали з питань, які включені до порядку денного позачергової сесії селищної ради, надаються селищною радою депутатам під час реєстрації депутатів.

5. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо у місті чи селищах міста, введення надзвичайного положення чи військового положення селищної рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії селищної ради.

 

Стаття 15. Доведення до відома рішення про скликання сесії селищної ради

 

1. Депутати селищної ради сповіщаються про заплановані строки проведення пленарного засідання сесії селищної ради, як правило, не пізніш ніж за 10 днів до початку пленарного засідання сесії селищної ради.

2. Селищна рада забезпечує також оповіщення депутатів про день та час пленарного засідання та про засідання профільної комісії, не пізніше ніж за день до дня засідання постійної комісії.

 

Стаття 16. Порядок відкриття та ведення сесії

 

1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2. Пленарне засідання сесії селищної ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках, передбачених частиною 2 статті 13 Регламенту, – секретар селищної ради.

3. У випадку, передбаченому частиною 3 статті 13 цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів.

4. На початку кожного пленарного засідання сесії селищної ради головуючий інформує депутатів про осіб, присутніх на засіданні, про виконання рішень попередніх сесій селищної ради, а також надає можливість депутатам час до 3 хв. на проголошення заяв з невідкладних питань. Селищна рада приймає цю інформацію „до відома” без обговорення.

 

Стаття 17. Секретаріат селищної ради

 

1. Секретаріат сесії селищної ради утворюється на час проведення сесії селищної ради, який обирається процедурним рішенням з числа двох депутатів ради та спеціалістів організаційного відділу, які здійснюють функції згідно ст. 18 цього Регламенту.

2. Секретаріат створюється на кожній сесії селищної ради та розпочинає свою роботу з початку засідання сесії селищної ради.

3. Секретаріат сесії селищної ради виконує такі функції:

1) веде протокол пленарного засідання селищної ради;

2) проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити у дискусії (дебатах);

3) надає допомогу головуючому у веденні сесії селищної ради;

4) проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та оголошує їх зміст під час розгляду питання порядку денного „Різне”;

5) забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

4. Черговість виступів у дискусії (дебатах) визначається порядком надходження заявок до секретаріату сесії. Заявки депутатів, які бажають виступити у дискусії з питань порядку денного, можуть бути подані попередньо після затвердження порядку денного, але не пізніш закінчення доповіді (співдоповіді) та надання відповідей доповідача (співдоповідача) на запитання з питання порядку денного, в обговоренні якого депутат бажає взяти участь.

 

Стаття 18. Лічильна комісія

 

1. Рада обирає зі свого складу лічильну комісію для підрахунку голосів за конкретне рішення.

2. Персональний склад лічильної комісії обирається за пропозицією головуючого на засіданні селищної ради або депутатів та затверджується рішенням більшості від присутніх депутатів на пленарному засіданні селищної ради. Лічильна комісія обирається у складі семи депутатів.

3. Рішенням селищної ради, прийнятим більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні селищної ради, може бути встановлено інший кількісний склад лічильної комісії.

4. Лічильна комісія обирається персонально або за списком. Якщо щодо запропонованого персонального складу лічильної комісії від депутатів не надійшли заперечення, рішення про їх обрання приймається шляхом голосування в порядку, визначеному частиною 2 цієї статті без обговорення.

5. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря.

6. Засідання лічильної комісії проводиться гласно і відкрито.

7. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

8. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

9. Результати роботи лічильної комісії оформляються протоколом, який веде секретар лічильної комісії.

10. При проведенні таємного голосування бюлетенями, голова лічильної комісії перед проведенням голосування представляє депутатам форму бюлетеня, його зміст і роз’ясняє порядок його заповнення. Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформлює відповідні протоколи й оголошує результати голосування на пленарному засіданні сесії селищної ради.

 

Стаття 19. Тривалість засідань селищної ради

 

1. Початок пленарного засідання о 15:00 годині. Загальна тривалість пленарного засідання сесії встановлюється процедурним рішенням селищної ради.

 

Стаття 20. Тривалість виступів на засіданні селищної ради

 

1. На пленарному засіданні селищної ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюції, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит особою, до якої був звернений депутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

2. Тривалість виступів:

1) з доповідями і співдоповідями – до 20 хв.;

2) для відповідей на питання до доповідача (співдоповідача) – до 15 хв.;

3) з виступами від депутатських груп та фракцій – до 10 хв.;

4) у дебатах – до 5 хв.;

5) при розгляді питання порядку денного „Різне” – до 3 хв.;

6) з довідками, питаннями, формулюваннями пропозицій з порядку ведення, мотивів голосування, з аргументацією та коментарями до поправок – до 1 хв. але не більше двох разів з одного й того ж питання.

3. На прохання особи, що виступає, час може бути продовжено головуючим без обговорення за умови відсутності заперечень з боку депутатів.   

ГЛАВА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 21. Права депутата на засіданні селищної ради

1. Депутат селищної ради на її засіданні має всі права, передбачені статтею 44 даного Регламенту та чинним законодавством.

 

Стаття 22. Обов’язки депутата селищної ради на засіданні ради

 

1. Депутат селищної ради на її засіданні, крім обов’язків, визначених статтею 45 цього Регламенту, зобов’язаний:

1) реєструватися на кожному засіданні та брати участь у пленарному засіданні селищної ради та засіданнях постійних комісій;

2) дотримуватися даного Регламенту та порядку денного, виконувати правомірні вимоги головуючого на засіданні;

3) виступати тільки з дозволу головуючого на засіданні;

4) у виступі чи питанні не допускати особистих звернень до присутніх у залі засідань, крім як до доповідача (співдоповідача) та головуючого на засіданні;

5) не використовувати у виступі або питанні грубих, образливих висловлювань, таких, що наносять шкоду честі та гідності громадян, не призивати до незаконних дій, не використовувати завідомо недостовірну інформацію, не допускати неетичних оцінок учасників засідання селищної ради та їх висловлювань, необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.

2. У випадку порушення вимог, зазначених в п. 1 даної статті, така особа може бути позбавлена слова головуючим без попередження, до такої особи можуть бути застосовані інші заходи, визначені цим Регламентом. Вказаним особам слово для повторного виступу або запитання не надається.

 

Стаття 23. Головуючий на засіданні селищної ради

 

1. Засідання селищної ради веде головуючий. Головуючий на засіданні селищної ради визначається відповідно до статей 13, 16 даного Регламенту.

2. Під час ведення засідання у випадку необхідності селищний голова має право передати ведення засідання до його закінчення секретареві селищної ради без обговорення і має право в будь-який момент продовжити вести засідання.

 

Стаття 24. Обов’язки головуючого на засіданні селищної ради

 

1. Головуючий на засіданні селищної ради зобов’язаний:

1) дотримуватися даного Регламенту та забезпечувати його дотримання всіма учасниками засідання, дотримуватися порядку денного;

2) забезпечувати дотримання прав депутатів на засіданні ради;

3) забезпечувати порядок у залі засідань;

4) контролювати час, встановлений даним Регламентом для виступів, своєчасно нагадувати особі, що виступає, про сплив встановленого часу;

5) фіксувати всі пропозиції, що надійшли в ході засідання, та ставити їх на голосування, повідомляти результати голосування;

6) виявляти шанобливе ставлення до учасників засідання, не допускати персональних зауважень та оцінок виступів учасників засідань;

7) заслуховувати (зачитувати) та ставити на голосування позачергово пропозиції депутатів з приводу порядку ведення засідання, у тому числі, свої особисті пропозиції;

8) брати до уваги повідомлення та роз’яснення представників постійної комісії, до компетенції якої належить питання депутатської діяльності.

 

Стаття 25. Права головуючого на засіданні селищної ради

 

1. Головуючий на засіданні селищної ради має право:

1) позбавити особу, що виступає, слова, якщо така особа порушує вимоги цього Регламенту, виступає не за порядком денним, використовує образливі висловлювання;

2) не вдаватися до підрахунку голосів при наявності очевидної більшості при прийнятті процедурних рішень при голосуванні шляхом підняття руки;

3) запросити службовця з інформаційно-аналітичного відділу для технічного забезпечення ведення засідання;

4) звертатися за довідками до депутатів та посадових осіб;

5) зупиняти незаплановані дебати;

6) призвати депутата до порядку, запропонувати селищній раді висловити учаснику засідання попередження;

7) перервати засідання у випадку виникнення в залі засідань надзвичайних ситуацій, а також грубого порушення громадського порядку.

2. При проведенні голосування головуючий на засіданні селищної ради користується правами, встановленими главою 11 даного Регламенту.

 

Стаття 26. Попередження безпорядку на засіданні селищної ради

 

1. Під час пленарного засідання селищної ради ніхто з учасників засідання не може висловлюватися, не отримавши дозволу головуючого на засіданні.

2. Якщо на засіданні виникає безпорядок або порушується порядок ведення засідання, і головуючий на засіданні не має можливості його припинити, то він оголошує перерву і залишає своє місце. В цьому випадку засідання вважається перерваним на 30 хв.

3. У випадку, якщо після поновлення засідання безпорядок або порушення порядку ведення продовжується, то головуючий має право оголосити засідання закритим.

  РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ: НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ В СЕЛИЩНІЙ РАДІ

ГЛАВА 6. РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ

Стаття 27. Загальні положення про рішення

1. Селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. На пленарних засіданнях приймаються рішення з питань, включених до порядку денного сесії селищної ради та рішення з процедурних питань. Рішення з процедурних питань приймаються селищною радою, фіксуються в протоколі пленарного засідання та як окреме рішення не виготовляються.

2. Рішення, які приймає селищна рада, є актами або нормативного або індивідуально-правового характеру. Питання про прийняття рішень індивідуально-правового характеру за однорідними життєвими ситуаціями може бути об’єднано в одне питання порядку денного сесії селищної ради.

3. Рішення індивідуально-правового характеру, що передбачають здійснення певних дій конкретними особами та не виконані в передбачені рішенням строки, можуть бути в порядку контролю за виконанням рішень скасовані рішенням селищної ради.

4. Основними видами нормативних документів є:

положення – нормативно-правовий акт, який встановлює структуру та функції певного органу або встановлює форми та умови здійснення певної діяльності;

порядок – нормативно-правовий акт, який встановлює процедуру застосування акту законодавства чи власного акту або визначає форми та умови здійснення діяльності;

інструкція – нормативно-правовий акт, який встановлює процедуру застосування акту законодавства чи власного акту, або функції, права та обов’язки окремих підрозділів, посадових осіб селищної ради;

правила – нормативно-правовий акт, який містить узгоджену поєднаність правил поведінки службовців, громадян, установ та організацій в певній сфері.

 

Стаття 28. Проекти рішень

 

1. Проекти рішень селищної ради готуються Куп’янськ-Вузловським селищним головою, секретарем селищної ради, депутатами селищної ради, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями, та виконавчими органами селищної ради, а також іншими суб’єктами нормотворчої ініціативи.

2. Текст проекту рішення селищної ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

3. Текст проекту рішення селищної ради має містити вказівку на документи, наявність яких передбачена для прийняття такого рішення чинним законодавством та рішеннями або положеннями селищної ради.

4. Проект рішення у мотивувальній частині повинен містить законні підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми права).

5. Проект рішення у резолютивній частині має обов’язково містити пункти, що передбачають:

1) конкретні завдання виконавцям із зазначенням остаточних термінів їх виконання;

2) визначення конкретного виконавця рішення;

3) доручення профільної постійної депутатської комісії про здійснення контролю за виконанням рішення із зазначенням (при необхідності) строків надання попередньої інформації про хід виконання рішення та остаточної інформації для вирішення питання про зняття з контролю;

4) доведення до відома усіх зацікавлених підрозділів підприємств, установ, організацій та посадових осіб, у частині що їх стосується.

6. При розробці проекту рішення виконавець повинен за допомогою бази документів провести аналіз проекту щодо наявності будь-яких невідповідностей чи протиріч із виданими раніше актами з даного питання. Якщо рішення, що пропонується до прийняття, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність.

7. Візування проекту документу складається з накладення відповідною посадовою особою візи. Віза містить: особистий підпис, ініціали та прізвище особи, що візує документ, та дату візування. При необхідності вказується найменування посади даної особи. Віза проставляється на листі погодження, який додається до відповідного проекту документу. Зауваження та пропозиції до проекту документу викладаються на окремій сторінці, про що на проекті документу робиться відповідна помітка, в якої вказується посада особи, підпис, ініціали, прізвище, дата, вказівка на те, що зауваження та пропозиції додаються.

8. Перелік проектів рішень, підготовлений секретарем селищної ради, направляється ним селищному голові не пізніш ніж за 12 днів до початку сесії для вирішення питання щодо включення до порядку денного.

Стаття 29. Контроль за виконанням рішень селищної ради

Контроль за виконанням рішень селищної ради покладається на постійні комісії, що визначаються окремим пунктом у прийнятих рішеннях. Організаційну та методичну роботу щодо здійснення контролю за виконанням рішень ради забезпечує Секретар ради.

Секретар ради:

а) у 10-денний термін з дня проведення сесії направляє в профільні постійні комісії прийняті рішення для обліку і формування контрольних справ;

б) надає постійним комісіям перелік рішень ради, що знаходяться на її

контролі;

в) до 10 числа місяця, наступного після закінчення кварталу, або в строки визначені рішенням, терміни якого контролюються, організовує надання постійним комісіям інформацію про стан виконання рішень ради;

г) організовує за пропозиціями постійних комісій підготовку проектів рішень до розгляду радою при знятті з контролю;

д) забезпечує виконання у відповідні терміни протокольних доручень за підсумками засідань профільних постійних комісій або пленарних засідань ради.

Постійні комісії селищної ради:

а) розглядають матеріали, які стосуються виконання відповідних рішень, що відносяться до сфери їх компетенції, та протокольних доручень;

б) надають висновки або рекомендації щодо ходу виконання рішень або зняття їх з контролю.

ГЛАВА 7. СУБ’ЄКТИ НОРМОТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ

Стаття 30. Суб’єкти нормотворчої ініціативи

1. Право нормотворчої ініціативи мають:

1) селищний голова;

2) депутати селищної ради;

3) постійні комісії селищної ради;

4) виконавчий комітет селищної ради;

5) загальні збори громадян, в порядку встановленого статутом територіальної громади.  

 ГЛАВА 8. ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 31. Порядок денний сесії селищної ради

1. Порядок денний – це перелік питань, сформований селищним головою в порядку, передбаченому цим Регламентом, що виноситься на розгляд сесії селищної ради.

2. Порядок денний сесії селищної ради затверджується селищною радою на кожній сесії селищної ради.

3. Порядок денний сесії селищної ради має містити інформацію про назву, порядковий номер та доповідача.

 

Стаття 32. Формування порядку денного

 

1. Пропозиції щодо проекту порядку денного сесії селищної ради вносяться особами, зазначеними у статті 29 цього Регламенту.

2. Пропозиції з питань порядку денного сесії селищної ради подаються шляхом подання підготовлених у порядку, передбаченому статтею 28 цього Регламенту та погоджених проектів рішень не пізніше ніж за 12 днів до початку пленарного засідання сесії селищної ради, секретарю селищної ради який готує перелік питань, що пропонуються до розгляду селищної радою. Перелік пропозицій з питань порядку денного сесії селищної ради, складений секретарем селищної ради, разом з наданими проектами рішень подається селищному голові не пізніше ніж за 11 днів до початку сесії. Селищний голова вирішує питання щодо включення наданих пропозицій до порядку денного чергової сесії, і вищевказані документи з відповідною резолюцією передаються для доопрацювання секретарю селищної ради.

3. Оформлені та розмножені у кількості 30 примірників проекти рішень передаються у постійні комісії не пізніш ніж за 10 днів до початку сесії.

4. Постійні комісії та інші суб’єкти нормотворчої діяльності розглядають пропозиції, що надійшли, у встановлений селищним головою термін із запрошенням авторів, а також, при необхідності, із залученням фахівців, висновки і рекомендації яких обов'язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду даної пропозиції на пленарному засіданні.

5. Не пізніше ніж за 10 днів до початку пленарного засідання сесії селищної ради висновки і рекомендації постійних комісій направляються селищному голові, секретареві селищної ради та суб’єктам нормотворчої ініціативи. Пропозиції щодо проекту порядку денного сесії селищної ради та проектів рішень порядку денного узагальнюються секретарем селищної ради.

6. Якщо за наслідками розгляду в постійних комісіях до проектів рішень були внесені зміни та доповнення, зазначені питання можуть бути додатково розглянуті на спільному засіданні постійних комісій.

7. Оформлені та підготовлені проекти рішень у разі необхідності можуть бути винесені селищним головою або секретарем селищної ради на розгляд спільного засідання постійних комісій селищної ради. Питання, розглянуті та погоджені на спільних засіданнях постійних комісій, можуть бути запропоновані селищним головою до включення до порядку денного сесії селищної ради як додаткові за рішенням більшості депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

8. Проект порядку денного сесії селищної ради з доопрацьованими проектами рішень разом з висновками та рекомендаціями постійних комісій надається депутатам під час їх реєстрації на початку чергової сесії.

ГЛАВА 9. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 33. Затвердження проекту порядку денного сесії селищної ради

 

1. Проект порядку денного сесії селищної ради вноситься головуючим на затвердження селищною радою.

2. При наявності пропозицій про внесення до порядку денного додаткових питань, погоджених профільною постійною комісією та юридичним відділом, про внесення змін до порядку їх розміщення або депутатських запитів головуючий на засіданні селищної ради ставить запропонований проект порядку денного на голосування за основу.

3. Після прийняття проекту порядку денного за основу головуючий ставить на голосування пропозиції, доповнення та зміни до проекту порядку денного, зміни щодо черговості розгляду питань, депутатські запити у порядку їх надходження на пленарному засіданні сесії селищної ради.

4. Пропозиції щодо будь-якого питання проекту порядку денного сесії селищної ради обговорюються за скороченою процедурою, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Пропозиція до проекту порядку денного сесії селищної ради, яка за результатами голосування селищної ради не отримала вказаної необхідної кількості голосів депутатів, вважається відхиленою. Після голосування по кожній пропозиції, доповненню, змінам, депутатському запиту, що надійшли, головуючий ставить проект порядку денного на голосування у цілому.

5. Якщо проект порядку денного у цілому не прийнято, він ставиться на голосування по пунктах. Порядок денний, сформований з прийнятих пунктів, вважається прийнятим у цілому.

6. Якщо порядок денний не прийнятий за основу, на голосування ставиться окремо кожен пункт порядку денного з доповненнями, змінами, що надійшли. Прийняті сесією селищної ради пункти включаються до порядку денного сесії, і він вважається прийнятим у цілому.

7. Порядок денний, до якого не надійшли доповнення чи зміни, ставиться на голосування у цілому. Якщо порядок денний не прийнятий у цілому, застосовується процедура голосування, передбачена пунктом 5 цієї статті.

ГЛАВА 10. ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Стаття 34. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні селищної ради

1. Рішення селищної ради приймаються після їх обговорення.

2. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні включає:

1) доповідь суб’єктів нормотворчої ініціативи – ініціаторів внесення пропозиції, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповідь визначеного профільною постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;

3) виступи депутатів – членів профільної постійної комісії чи тимчасової контрольної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана депутатом разом з висновком відповідної постійної комісії чи тимчасової контрольної комісії;

4) виступи по одному представнику від кожної постійної комісії, тимчасової контрольної комісії, до яких направлявся проект рішення селищної ради, у випадку, якщо висновки цих комісій не були надані депутатам;

5) виступи представників депутатських груп, депутатів;

6) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і записалися на виступ;

7) заключне слово доповідача (співдоповідачів);

8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

 

Стаття 35. Питання порядку денного „Різне”

 

1. Після розгляду основних питань порядку денного сесії селищної ради депутатам селищної ради надається право виступити з питань розділу «Різне» порядку денного сесії. При обговоренні питань розділу «Різне» порядку денного сесії один із членів секретаріату сесії оголошує звернення, заяви, що надійшли під час пленарного засідання сесії селищної ради.

2. Головуючий на засіданні може особисто дати роз'яснення з депутатського питання.

3. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін. В такому випадку депутат має подати письмове формулювання свого питання до секретаріату сесії до закінчення пленарного засідання сесії але не пізніш одного дня з моменту закінчення сесії.

4. Рішення з питань розділу «Різне» порядку денного сесії не приймаються.

 

Стаття 36. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні селищної ради

 

1. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного сесії селищної ради від кожної депутатської групи або фракції та запис на виступ депутатів особисто та з питань розділу «Різне» порядку денного сесії здійснюється після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання або шляхом попередньої подачі до секретаріату письмової заявки на виступ. Черговість виступів формується секретаріатом у порядку надходження заявок.

2. Прізвище депутата, якому надається слово для виступу, оголошується головуючим в ході пленарного засідання перед виступом.

3. Головуючий може надати депутату селищної ради слово з місця без запису на виступ для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає депутат.

4. Право на виступ на пленарному засіданні надається запрошеним або присутнім особам за підсумками голосування процедурного рішення, прийнятого більшістю депутатів від загального складу селищної ради.

ГЛАВА 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАСІДАННЯХ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 37. Види та способи голосування

1. Рішення селищної ради приймаються більшістю голосів від загального складу селищної ради відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

2. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки.

3. Після закінчення кожного голосування його результати оголошуються головуючим на засіданні.

4. Рішення про поіменне голосування може бути прийняте більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії міської ради. Поіменне голосування по персоналіях не проводиться.

5. Селищна рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду або способу голосування з питань, що розглядаються, якщо вид або спосіб голосування не встановлені законом і цим Регламентом.

6. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетенів без ідентифікації депутата, який заповнив цей бюлетень, в порядку, встановленому цим Регламентом.

7. З процедурних питань (обрання секретаріату, лічильної комісії, черговість розгляду питань порядку денного сесії селищної ради, а також з інших питань, віднесених до процедурних чинним законодавством і даним Регламентом), рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів селищної ради.

8. За обґрунтованими мотивами селищна рада більшістю від присутніх на пленарному засіданні сесії міської ради депутатів міської ради може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання чи закритого розгляду одного з питань порядку денного.

 

Стаття 38. Бюлетень, час і місце для таємного голосування

 

1. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування та яке включається в бюлетень, має бути зрозумілим, сформульованим таким чином, щоб відповідь на питання була чітка, однозначна та не допускала її неоднакового тлумачення.

2. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності обраних депутатів, виготовляються лічильною комісією за встановленою рішенням селищної ради формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання щодо якого проводиться таємне голосування, та у відповідному місці ставляться підписи голови та секретаря лічильної комісії.

3. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатам на засіданні селищної ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у депутатів виникає заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймаються після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу селищної ради.

4. Лічильна комісія до початку таємного голосування опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення депутатами.

 

Стаття 39. Організація таємного голосування та встановлення його результатів

 

1. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після поставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо при вході до сектору для таємного голосування.

2. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході до сектору були розміщені столи для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході – прозорі скриньки для таємного голосування. При цьому до сектору для голосування одночасно може ввійти така кількість депутатів, яка відповідає кількості наявних столів для реєстрації. Депутат не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.

3. Таємне голосування проводиться в приміщенні (кабінці) для голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в бюлетені питання. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку. Голосування закінчується в час, визначений лічильною комісією.

4. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано два варіанти рішення, ті, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

5. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу селищної ради, якщо законом чи цим Регламентом не встановлено іншої кількості голосів депутатів, необхідної для прийняття такого рішення.

6. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводиться переголосування, якщо інше не встановлено законом або не прийнято іншого рішення селищної радою.

7. Бюлетені, підраховані лічильною комісією, поміщаються лічильною комісією у непрозорий пакет, який запечатується, а цілісність пакету посвідчується підписами членів лічильної комісії.

 

Стаття 40. Процедура голосування з питань, включених до порядку денного сесії селищної ради

 

1. Після обговорення питання порядку денного сесії селищної ради головуючий ставить запитання про наявність у депутатів зауважень чи доповнень до проекту рішення селищної ради.

2. Проект рішення, до якого не надійшли пропозиції та зауваження, одразу ставиться на голосування у цілому.

3. Проект рішення, не прийнятий у цілому, ставиться на голосування за основу, і надалі застосовується процедура голосування, передбачена частинами 4 - 8 даної статті.

4. Проект рішення, до якого надійшли зауваження, ставиться на голосування за основу. Пропозиції і зауваження до проекту рішення подаються у письмовому вигляді до секретаріату сесії до початку голосування щодо проекту.

5. Після прийняття проекту рішення за основу пропозиції і зауваження до нього можуть оголошуватися з місця, а за вимогою головуючого подаються йому в письмовому вигляді.

6. Пропозиції і зауваження, що надійшли до проекту рішення, головуючий ставить на голосування в порядку надходження, з попереднім їх оголошенням. Після голосування пропозицій і зауважень проект рішення ставиться на голосування у цілому.

7. Неприйнятий у цілому проект рішення ставиться на голосування по пунктах. Спочатку голосуються пункти проекту рішення, прийнятого за основу. Якщо зазначені пункти проекту рішення не приймаються сесією, ставляться на голосування інші редакції пунктів у порядку їх надходження.

8. Якщо ніяка редакція пункту проекту рішення не була прийнята, пункт виключається з проекту рішення, прийнятого за основу.

9. Проект рішення, що складається зі схвалених сесією селищної ради пунктів, вважається прийнятим у цілому.

10. Якщо проект рішення не прийнятий за основу, на голосування ставиться окремо кожен пункт проекту рішення з доповненнями, змінами, що надійшли. Проект рішення, що складається зі схвалених сесією селищної ради пунктів, вважається прийнятим у цілому.

11. Рішення щодо обрання посадових осіб ради та її виконавчих органів, затвердження яких віднесено до компетенції селищної ради, приймається більшістю від загального складу ради після обговорення запропонованих кандидатур.

12. Якщо жоден з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, на розгляд сесії можуть бути представлені нові кандидатури. Повторне голосування по кандидатурах, не затверджених радою, не допускається без їх додаткового обговорення.

13. Якщо і після повторного обговорення жоден з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, рішення вважається неприйнятим, і питання переноситься на наступні засідання сесії.

14. Перед кожним голосуванням головуючий чітко формулює зміст пункту рішення, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування по ньому. Після закінчення голосування за основу, у цілому, по пунктах і доповнень до проекту рішення головуючий оголошує повні результати голосування.

15. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його перебивати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

16. У разі порушення процедури голосування чи виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

ГЛАВА 12. ВЕДЕННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАНЬ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 41. Ведення протоколу пленарного засідання сесії селищної ради

1. Кожне пленарне засідання селищної протоколюється.

2. У протоколі вказуються:

1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

2) загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до селищної ради, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів селищної ради, а також прізвища і посади осіб, запрошених на засідання ради;

3) статус засідання – відкрите чи закрите, або наявність закритого розгляду окремих питань порядку денного;

4) порядок денний сесії селищної ради, прізвища доповідачів і співдоповідачів;

5) прізвища депутатів, що виступають у дискусії (для осіб, що не є депутатами ради, - також посади);

6) прізвища депутатів, які внесли запит або поставили питання доповідачам і співдоповідачам;

7) У випадках розгляду спірних питань із зазначенням числа голосів, поданих за, проти і таких, що утрималися.

3. До протоколу засідання сесії додаються рішення, прийняті селищною радою, списки присутніх і відсутніх на засіданні депутатів і списки запрошених.

4. Рішення селищної ради з процедурних питань відображаються в тексті протоколів засідання сесії селищної ради.

5. Протокол пленарного засідання сесії селищної ради оформляється в десятиденний термін і підписується головуючим та одним із членів секретаріату. У разі проведення таємного голосування до протоколу залучається протокол лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування.

6. За правильність записів у протоколі засідання сесії селищної ради відповідає секретаріат сесії і головуючий на пленарному засіданні. У разі виявлення у протоколі засідання сесії селищної ради будь-яких розбіжностей, депутат селищної ради може звернутися із зауваженнями до головуючого через селищну раду протягом п’яти днів після оформлення протоколу.

7. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу, засідання й інших матеріалів несе секретар Куп’янськ-Вузловської селищної ради.

8. Оригінали протоколів пленарних засідань сесії міської ради протягом установленого терміну зберігаються в Куп’янськ-Вузловської селищної раді, а потім здаються в архів на постійне зберігання.

9. Копії рішень ради зберігаються в Куп’янськ-Вузловської селищної раді, і надаються всім зацікавленим особам для ознайомлення за їх письмовим зверненням.

10. Як допоміжний засіб фіксації виступів може використовуватися технічний запис. Після оформлення у встановленому порядку протоколу пленарного засідання сесії селищної ради технічний запис при його наявності зберігається протягом 1 року. Після закінчення терміну зберігання проводиться розмагнічування запису комісією, яка складає відповідний акт, який підлягає затвердженню секретарем селищної ради.

РОЗДІЛ ІV. ДЕПУТАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА

ГЛАВА 13. ДЕПУТАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 42. Депутат селищної ради

1. Депутат селищної ради набуває свої повноваження внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками в одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами селища Куп’янськ-Вузловий.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності селищної ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, селищної селищною радою та її органами, виконує їх доручення.

 

Стаття 43. Виникнення і строк повноважень депутата селищної ради

 

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про результати виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.  

  ГЛАВА 14. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 44. Права депутата селищної ради в раді та її органах та порядок їх реалізації

1. Депутат селищної ради користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат селищної ради набуває право вирішального голосу з моменту початку перебігу повноважень депутата селищної ради.

2. Кожен депутат селищної ради в раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат селищної ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

3. Депутат селищної ради має право:

1) вибирати та бути обраним до органів селищної ради;

2) офіційно представляти виборців у селищній раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх селищною радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань селищної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд селищної ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд селищної ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних селищною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються селищною радою;

8) порушувати питання про недовіру селищному голові, розпуск органів, утворених селищною радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні селищної ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції селищної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об'єднуватися з іншими депутатами селищної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до цього Регламенту,

16) інші права, встановлені чинним законодавством України.

4. Депутат селищної ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

5. Порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих рад визначається Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

 

Стаття 45. Обов’язки депутата селищної ради в раді та її органах

 

1. Депутат селищної ради зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламент Куп’янськ-Вузловської селищної ради та інші нормативно-правові акти, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі селищної ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати доручення селищної ради, її органів, селищного голови, інформувати їх про виконання доручень;

4) інші обов’язки, встановлені чинним законодавством України.

 

Стаття 46. Участь депутата в роботі сесії та постійної комісії селищної ради

 

1. Депутат, крім секретаря селищної ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій селищної ради.

2. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій селищної ради, засідань постійної та інших комісій селищної ради, а також у роботі робочих груп до складу яких його обрано.

3. При неможливості бути присутнім на засіданні депутат селищної ради повідомляє про це особу, що очолює відповідний орган.

4. Селищна рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень селищної ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів селищної ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

5. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії селищної ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються селищною радою чи за її дорученням постійними комісіями селищної ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені селищною радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та селищній раді.

6. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах селищної ради, та робити виписки, копіювання цих документів.

7. На час сесій, засідань постійних комісій селищної ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

 

Стаття 47. Право депутата на звернення із запитом

 

1. Депутат селищної ради має право звернутися із запитом. Депутатський запит депутата селищної ради - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів заздалегідь або на пленарному засіданні сесії селищної ради в усній або письмовій формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сесії селищної ради у порядку, ухваленому даним Регламентом, по ньому може проводитись обговорення та прийматися рішення. Головуючий на пленарному засіданні сесії селищної ради направляє текст запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких він звернений.

3. Орган або посадова особа, до яких направляється запит, повинні у встановлений селищною радою строк надати на нього письмову або усну відповідь селищній раді та депутату на пленарному засіданні селищної ради.

4. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сесії селищної ради. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш однієї четвертої депутатів, присутніх на даному засіданні селищної ради. Посадові особи, до яких направлено запит, або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні селищної ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит селищна рада приймає відповідне рішення.

 

Стаття 48. Право депутата на депутатське звернення та депутатське запитання

 

1. Депутатське звернення – викладене у письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівникам правоохоронних та контролюючих органів, установ, закладів та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території сел. Куп’янськ-Вузловий, здійснити певні дії, прийняти заходи або надати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Депутатське запитання – засіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз’яснення по той або іншій проблемі. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії селищної ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється та рішення по ньому не приймається.

3. Порядок розгляду депутатських звернень визначається чинним законодавством.

   ГЛАВА 15. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

Стаття 49. Депутатські групи та фракції

1. Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень депутати селищної ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи. Депутати селищної ради об'єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

2. Депутати селищної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

3. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

4. Порядок вступу до депутатської групи чи до фракції та виходу з неї визначається самою депутатською групою чи фракцією, але депутат, який бажає вступити до складу чи вийти зі складу депутатської групи чи фракції, повідомляє про це селищного голову, що підлягає оголошенню на найближчому пленарному засіданні сесії селищної ради.

5. Організація діяльності депутатських груп та фракцій визначається селищної радою та покладається на селищного голову та секретаря селищної ради. Селищна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп та фракцій, координує їх роботу і може, за їх ініціативою, заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

6. Депутатські групи та фракції не мають права виступати від імені селищної ради.

 

Стаття 50. Порядок утворення депутатських груп та фракцій

 

1. Депутатська група чи фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень селищної ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група чи фракція складається не менш як з трьох депутатів селищної ради.

2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи чи фракції, обирають особу, яка очолює депутатську групу чи фракцію.

3. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

4. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів селищної ради головуючим на найближчому пленарному засіданні ради. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію повинно містити відомості про її назву, персональний склад та партійну належність.

5. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

6. Депутатські групи та фракції можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

7. Діяльність депутатської групи та фракцій припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж трьох депутатів;

2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи чи фракції;

3) після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу чи фракцію, або строку повноважень селищної ради.

 

Стаття 51. Права депутатських груп та фракцій

 

1. Повноваження депутатських груп та фракцій є похідними від повноважень депутата селищної ради, передбачених чинним законодавством.

2. Депутатські групи та фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує селищна рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.  

  ГЛАВА 16. ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА

Стаття 52. Дисципліна та етика в селищній раді

1. Особи, присутні на пленарних засіданнях сесій ради, засіданнях постійних чи тимчасових комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого на засіданні можуть бути виведені з приміщення, де проходить засідання.

2. Депутат зобов'язаний попередити про свою передбачувану відсутність на пленарному засіданні сесії селищного голову, секретаря селищної ради чи голову відповідної постійної комісії. Якщо в ході засідання депутат прийняв рішення припинити свою участь у засіданні, він зобов'язаний сповістити про це головуючого.

3. Депутат, який одержав право виступу на засіданні, не повинний допускати образливих висловлювань, використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп , фракцій, окремих депутатів місцевих рад. Якщо виступаючий зневажає це правило, головуючий на засіданні після другого попередження має право перервати виступ та позбавити виступаючого права виступу. Перевищення часу виступу не допускається, крім як за згодою більшості депутатів, присутніх на засіданні.

4. Головуючий не має права коментувати і давати оцінки виступам депутатів, якщо вони не порушили етичні норми.

5. Якщо депутат вважає себе ображеним грубим чи бездоказовим обвинуваченням на свою адресу, він вправі подати відповідну скаргу на ім'я селищного голови. Про результати розгляду комісія чи селищний голова інформує селищну раду на пленарному засіданні.

6. Голосування за інших депутатів чи голосування сторонніми особами (у тому числі помічниками - консультантами) забороняється.

РОЗДІЛ V. ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ГЛАВА 17. СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

Стаття 53. Селищний голова як посадова особа

1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища Куп’янськ-Вузловий.

2. Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному чинним законодавством, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Селищний голова очолює виконавчий комітет селищної ради, головує на засіданнях селищної ради. Селищний голова підписує рішення та протоколи селищної ради та виконавчого комітету селищної ради.

4. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

 

Стаття 54. Повноваження селищного голови

 

1. Селищний голова має такі повноваження:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених чинним законодавством, роботу селищної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення селищної ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд селищної ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря селищної ради;

5) вносить на розгляд селищної ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету селищної ради;

6) вносить на розгляд селищної ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату селищної ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом селищної ради та виконавчого комітету;

8) скликає сесії селищної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій селищної ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд селищної ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень селищної ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені селищною радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, селищної ради, її виконавчого комітету;

12) представляє територіальну громаду селища Куп’янськ-Вузловий, селищну раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

13) укладає від імені територіальної громади селища Куп’янськ-Вузловий, селищної ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження селищної ради;

14) веде особистий прийом громадян;

15) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

16) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені чинним законодавством, цим Регламентом, якщо вони не віднесені до виключних повноважень селищної ради або не віднесені селищною радою до відання її виконавчих органів;

17) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

18) інші повноваження, встановлені чинним законодавством України.

 

Стаття 55. Відповідальність селищного голови

 

1. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою селища Куп’янськ-Вузловий на відкритій зустрічі з громадянами.

3. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

4. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5. Повноваження селищного голови можуть бути достроково припинені на підставі та у спосіб, передбачені чинним законодавством України.

ГЛАВА 18. СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 56. Секретар селищної ради

1. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень селищної ради та працює в селищній раді на постійній основі. Секретар селищної ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією селищного голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу селищної ради у випадках, встановлених чинним законодавством України.

Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

2. Кандидат на посаду секретаря селищної ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу селищної ради шляхом таємного голосування.

 

Стаття 57. Повноваження секретаря селищної ради

 

1. Секретар селищної ради:

1) здійснює повноваження селищного голови у разі дострокового припинення повноважень селищного голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень селищного голови;

2) скликає сесії селищної ради у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії селищної ради, питання, які передбачається внести на розгляд селищної ради;

3) веде засідання селищної ради та підписує її рішення у випадках, передбачених чинним законодавством;

4) організує підготовку сесій селищної ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень селищної ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

11) має інші права та обов’язки, встановлені чинним законодавством України.

 

Стаття 58. Дострокове припинення повноважень секретаря селищної ради

 

1. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради, якщо за припинення його повноважень проголосували більшість депутатів від загального складу селищної ради шляхом таємного голосування.

   ГЛАВА 19. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 59. Створення постійних комісій селищної ради

1. Постійні комісії селищної ради є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії селищної ради є підзвітними та відповідальними перед селищною радою.

3. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються даним Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується селищною радою.

 

Стаття 60. Формування персонального складу постійних комісій селищної ради

 

1. Персональний склад постійних комісій формується з числа депутатів. Депутат селищної ради має входити до складу однієї постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обраними селищний голова, секретар селищної ради.

2. Депутати працюють у постійних комісіях селищної ради на громадських засадах.

3. Постійні комісії обираються селищною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

 

Стаття 61. Склад постійної комісії селищної ради

 

1. Загальний склад постійної комісії селищної ради складає не менше 5 осіб.

2. Правомочний склад постійної комісії – не менш половини від загального складу комісії.

3. Питання про обрання голів постійних комісій, заступників голів комісій не потребує підготовки в постійних комісіях.

4. Список для обрання голів постійних комісій, заступників голів постійних комісій повинен містити назви всіх постійних комісій, прізвища, імена та по батькові відповідних кандидатів на посаду, посилання на належність кандидата (депутата) на посаду до депутатської групи або фракції.

5. Постійні комісії обираються за списком у цілому без обговорення на пленарному засіданні сесії селищної ради.

 

Стаття 62. Відкликання голови постійної комісії, заступника голови постійної комісії селищної ради

 

1. Голова постійної комісії, заступник голови постійної комісії можуть бути в будь-який час за мотивованим рішенням селищної ради відкликані зі своїх посад.

 

Стаття 63. Порядок виведення члена постійної комісії зі складу комісії, заміщення члена постійної комісії

 

1. Член постійної комісії може бути виведений зі складу постійної комісії у таких випадках:

а) на підставі особистої заяви депутата за рішенням селищної ради, прийнятим на сесії у випадку переходу до іншої комісії, із заміною, за можливістю, такого депутата партією (блоком) на іншого депутата цієї ж партії;

б) у випадках припинення повноважень депутата за визначеними чинним законодавством підставами з моменту припинення повноважень депутата – члена постійної комісії.

2. Після набуття повноважень депутатом, визнаного територіальною виборчою комісією, як наступним за черговістю по списку відповідної партії, депутат за рішенням чергової сесії міської ради включається до складу постійної комісії замість депутата, повноваження якого були припинені.

 

Стаття 64. Порядок організації та форми роботи постійної комісії

 

1. Формами роботи постійних комісій селищної ради є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії.

2. Постійна комісія селищної ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів з метою вивчення питань, розробки проектів рішень селищної ради.

3. Постійні комісії селищної ради можуть спільно розглядати питання, які належать до відання кількох постійних комісій, за ініціативою самих постійних комісій, за дорученням селищної ради, селищного голови, секретаря селищної ради.

4. Організація роботи постійної комісії селищної ради покладається на голову комісії.

5. Голова постійної комісії селищної ради має такі повноваження:

1) скликає і веде засідання постійної комісії;

2) дає доручення членам постійної комісії;

3) представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

4) організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії;

 

Стаття 65. Повноваження постійних комісій

 

1. Постійні комісії за дорученням селищної ради або за власною ініціативою попередньо:

1) розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку;

2) розглядають проекти місцевого бюджету;

3) розглядають звіти про виконання програм і бюджету;

4) вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально - культурного будівництва, інші питання, в тому числі проекти рішень, які вносяться на розгляд селищної ради;

5) розробляють проекти рішень селищної ради та готують висновки з цих питань;

6) виступають на сесіях селищної ради з доповідями і співдоповідями.

2. Постійні комісії селищної ради попередньо:

1) розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищної радою;

2) готують висновки з цих питань.

3. Постійні комісії за дорученням селищної ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою:

1) подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд селищної ради або виконавчого комітету селищної ради;

2) здійснюють контроль за виконанням рішень селищної ради, виконавчого комітету селищної ради.

4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, організацій необхідні матеріали і документи.

 

Стаття 66. Висновки та рекомендації постійних комісій

 

1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії селищної ради готують висновки і рекомендації.

2. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії.

3. Протоколи засідань постійних комісій підписуються головою та секретарем комісії, а у разі відсутності голови – заступником голови та секретарем комісії.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

5. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів комісій, а також секретарем селищної ради.

  ГЛАВА 20. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 67. Створення тимчасових контрольних комісій селищної ради

1. Тимчасові контрольні комісії селищної ради є органами селищної ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених селищної радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2. Про утворення тимчасової контрольної комісії селищна рада приймає рішення, в якому визначає:

1) назву тимчасової контрольної комісії;

2) завдання, мету і коло питань, для контролю з яких тимчасова контрольна комісія створюється;

3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

5) термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує шести місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії.

4. Рішення селищної ради про створення тимчасової контрольної комісії селищної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу селищної ради.

 

Стаття 68. Голова, заступник голови, секретар тимчасової контрольної комісії селищної ради

 

1. На посаду голови тимчасової контрольної комісії не може бути обраний голова постійної комісії.

2. Секретар тимчасової контрольної комісії обирається на першому засіданні тимчасової контрольної комісії з числа її членів.

3. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

 

Стаття 69. Порядок організації та форми роботи тимчасової контрольної комісії селищної ради

 

1. Формами роботи тимчасової контрольної комісії селищної ради є засідання.

2. Засідання тимчасової контрольної комісії, як правило, закриті.

3. Строк повноважень тимчасової контрольної комісії не може перевищувати одного року з дня її утворення.

4. Голови тимчасових контрольних комісій подають звіти і пропозиції селищному голові, що розглядаються селищної радою.

5. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

 

Стаття 70. Термін діяльності тимчасової контрольної комісії селищної ради

 

1. Тимчасова контрольна комісія утворюється на визначений селищною радою термін. У визначений термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, тимчасова контрольна комісія подає до селищної ради звіт про виконану роботу та підготовлені членами такої комісії пропозиції на розгляд селищної ради.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях селищної ради та на пленарному засіданні селищної ради селищна рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

 

Стаття 71. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії селищної ради

 

1. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважається припиненими в разі:

1) прийняття селищною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

2) припинення повноважень селищної ради.

   ГЛАВА 21. РОБОЧІ ГРУПИ

Стаття 72. Робочі групи селищної ради

1. З метою вивчення окремих питань та розробки і підготовки проектів рішень селищної ради можуть створюватися робочі групи у складі депутатів селищної ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

   ГЛАВА 22. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 73. Виконавчий комітет селищної ради

1. Виконавчий комітет селищної ради є виконавчим органом селищної ради, який утворюється селищною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень селищної ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови.

3. Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі селищного голови, секретаря селищної ради, заступника селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету, інших осіб.

4. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова.

5. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах селищної ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів селищного бюджету.

6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету селищної ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинним законодавством.

7. Виконавчий комітет селищної ради є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

8. До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря селищної ради.

9. Структура виконавчих органів селищної ради, Положення виконавчих органів Куп’янськ-Вузловської селищної ради затверджуються селищною радою.

ГЛАВА 23. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ СЕЛИЩА КУП’ЯНСЬК-ВУЗЛОВИЙ

Стаття 74. Відповідальність органів та посадових осіб

1. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права та свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

2. Порядок та випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою визначається Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.


РОЗДІЛ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 24. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РЕГЛАМЕНТУ, ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН

Стаття 75. Порядок прийняття Регламенту, внесення змін і доповнень до Регламенту

 

1. У випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Регламенту з діючим законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни та доповнення до Регламенту. До прийняття депутатами сесії про внесення змін та доповнень в Регламент діють положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування.

2. Ініціювати внесення селищною радою іншіх змiн та депутатів до Регламенту можуть постiйні депутати, селищний голова, та депутатів нiж 1/5 загальної кiлькостi обраних депутатів селищної ради.

3. Регламент селищної ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради.

4. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту селищної ради підлягають обов’язковому розгляду профільною постійною комісією чи спеціально створеною селищною радою робочою групою.

 

Переглядів: 202
Дата публікації: 09:31 05.05.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація